Sunday, 27 March 2016

ಜೇನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ


ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೆಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ತಂದ ನಂತರ ಇಡೀ ದಿನ ಅದನ್ನು ಕೆಡದೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕಾಯಿಸಿದಾಗ “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಜೇನಿನಲ್ಲೂ “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ, “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳು ಯಥೇಚ್ಛ್ವವಾಗಿ ವೃಧ್ಧಿಸುತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇಕಡ ೧೮ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳು ವೃಧ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಕುಯಿಲು ನಡೆಯುವಾಗ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಅದರ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡ ೧೮ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕೆಡದೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು “ಯೀಸ್ಟ್” ಜೀವಕೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

                                                                                                                         ªÀiË®åªÀzsÀð£É:
eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ eÉãÀÄPÀȶ¬ÄAzÀ GvÁࢸÀ®àqÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀ¢üð¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉãÀÄ-zÁ°Ñ¤ß, eÉãÀÄ-±ÀÄAp, eÉãÀÄ-Mt ©Ãd/ºÀtÄÚ(UÉÆÃqÀA©,zÁæQë,¨ÁzÁ«Ä),eÉãÀÄ-£É°è, eÉãÀÄ-ºÀ®¸ÀÄ, eÉãÀÄ eÁåªÀiï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¹» SÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. F J¯Áè ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À §UÉÎ CAvÀeÁð®zÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀiÁ»w, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ¤dªÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖ,G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ.ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ¥ÉÆlÖtUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁUÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ°è ¥ÀzÁxÀðzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. UÀÄtªÀÄlÖ ºÁUÀÆ ¥ÀzÁxÀðzÀ DgÉÆÃUÀåªÀȢݸÀĪÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À CUÀvÀå«zÉ.
MAzÉà ªÀÄPÀgÀAzÀzÀ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà: MAzÉà ªÀÄPÀgÀAzÀ¢AzÀ CAzÀgÉ MAzÉà vÀgÀºÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¹UÀĪÀ ºÀÆUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滸À®àqÀĪÀ ªÀÄPÀgÀAzÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁUÀĪÀ eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàPÉÌ M¼ÉîAiÀÄ ¨ÉÃrPÉ EzÉ. EzÀÄ ªÀiË®åªÀzsÀð£ÉAiÀÄ®è DzÀgÀÆ F vÀgÀºÀzÀ eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ: £ÉÃgÀ¼É,°Ãa,¸ÀÆAiÀÄðPÁAw,PÉÆvÀÄÛA§j EvÁå¢...


eÉãÀÄ-±ÀÄAp: F «Ä±ÀætªÀÅ ²ÃvÀ,£ÉUÀr,PɪÀÄÄä ºÁUÀÆ UÀAl®Ä£ÉÆëUÉ OµÀzsÀªÁVzÉ.


eÉãÀÄ- zÁ°Ñ¤ß: gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛzÀ ±ÀÄ¢üÝUÁV ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ.


eÉãÀÄ-£É°è (ªÀÄÄgÀ§â): ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಪರಿಹಾರ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲತೆAiÀÄ£ÀÄß ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.


eÉãÀÄ-ºÀ®¸ÀÄ
eÉãÀÄ ºÀ®¸ÀÄ J¯ÁèjUÀÆ EµÀÖªÁzÀAvÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀiË®åªÀ¢üð¹, G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÁ® ªÀÈ¢üݸÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀ CUÀvÀå«zÉ.


eÉãÀÄ-Mt ©Ãd/ºÀtÄÚ
ªÀiÁgÁl:
eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ ªÀiË®åªÀ¢üðvÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ 3 §UÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
1.§ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÁåQAUï£À°è(50PÉ.f, 100PÉ.f, 1000PÉ.f)
2.CAUÀrUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CAvÀeÁð®zÀ ªÀÄÆ®PÀ (20UÁæA,100UÁæA,250UÁæA,500UÁæA,1PÉ.f)
3.¸ÀévÀAvÀæ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ,ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ,ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ.

eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀÅ MAzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. ªÀiÁgÁlPÉÌ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ eÉãÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀjÃQë¹ zsÀÈrÃPÀÈvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ®¨ÉgÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ºÁªÀ½ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ »£Éß¯É ºÁUÀÆ ºÀgÀ¼ÀÄUÀlÄÖ«PÉAiÀÄ CzsÀðeÁÕ£ÀªÀÅ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀºÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÉ. eÉãÀÄPÀȶPÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ,¸ÁºÀ¸À ºÁUÀÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä PÀ®¨ÉgÀPɪÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÀÄlÖºÁPÀĪÀÅzÀÄ eÉãÀÄ GzsÀåªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ AGMARK ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ E£ÀÆß 4 CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¹3,¹4,¹13 ºÁUÀÆ DAn§AiÉÆÃnPï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
AGMARK Test report

 ¹3,¹4 ªÀÄvÀÄÛ ¹13 ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ PÁ£ïð ¹gÀ¥ï C£ÀÄß d®«ZÉÒÃzÀ£É ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼ÀUÉÆAqÀÄ vÀAiÀiÁj¸À®àqÀĪÀ ¥sÀæPÉÆÖøï-UÀÄèPÉÆÃ¸ï ¸ÀPÀÌgÉ zÁæªÀt ºÁUÀÆ ºÉÊ ¥sÀæPÉÆÖÃ¸ï ¹gÀ¥ï C£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀħºÀÄzÀÄ. DAn§AiÉÆÃnPï ºÉÆA¢gÀĪÀ eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ D eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ M¼ÀV£À ªÁå¥ÁgÀ CAzÀgÉ qÉƪÉĹÖPï ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è gÁeÁgÉÆñÀªÁV ªÀiÁgÁlªÁUÀÄvÀÛzÉ. F eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¤vÀå ¸Éë¹zÀgÉ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ DAn§AiÉÆÃnPï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÆ PÀÆqÁ CUÀvÀåªÁVzÉ.
EAzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è gÀÆ.80/- EAzÀ gÀÆ.4500/- ªÀgÉUÀÆ ¨É¯ÉEgÀĪÀ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DPÀµÀðPÀ ¥ÁåPÉÃfAUï, M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ºÁUÀÆ GzsÀåªÀIJîvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ eÉãÀĪÁå¥ÁgÀzÀ°è ¥ÀæUÀwUÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ.
ªÀiÁgÁlzÀ ªÁvÁªÀgÀt:
AiÀiÁªÀÅzÉà GzsÀåªÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRåªÁVzÉ.KPÉAzÀgÉ, eÉãÀÄPÀȶAiÀÄÆ MAzÀÄ GzsÀåªÀÄ.eÉãÀÄPÀȶAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀĨÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß eÉãÀÄPÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. DzÀgÉ F ZÀlĪÀwPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ PÉÊUÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. eÉãÀÄPÀȶUÀÆ ¸ÀéAvÀ ¨sÀÆ«ÄUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è. eÉãÀÄ£ÉÆt vÀ£ÀßUÀÆr¤AzÀ 1-2 Q.«Äà ªÀÄPÀgÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁUÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÁV ºÁgÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ eÉãÀÄPÀȶPÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É EzÉAiÉÄÃ? E®èªÉ? JA§ÄzÀÄ C¸ÀA§zÀÞ. E¯ÁSÉAiÀÄÄ eÉãÀÄPÀȶ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ UÀtQÃPÀÈvÀ ¨É¼É zsÀÈrÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ,¥ÀºÀt ªÀÄwÛvÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ®Æè vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. eÉãÀÄPÀȶAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄRå PÀ¸ÀĨÁV ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀܼÁAvÀgÀ eÉãÀÄPÀȶAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀªÀjUÉ,vÀªÀÄäzÉà DzÀ d«Ää®èzÀ AiÀÄĪÀPÀjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀjÃw ¸ÀºÁAiÀĤÃqÀÄvÀÛzÉ? eÉãÀÄPÀȶAiÀÄÄ GzsÀåªÀĪÁUÀ¨ÁgÀzÉÃ?   F jÃwAiÀÄ UÉÆAzÀ®UÀ¼À ¤ªÀÄÆð®£ÉAiÀiÁUÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ.No comments:

Post a Comment

Bee Sustainable

Had an opportunity to address about significance of bees to our food and bio-diversity. Sharing my first TEDx talk held at Indus business a...